Informácie o nás

Sme spoločenstvo, ktoré má každoročne z dôvodu odchodu maturantov a príchodu žiakov prvých ročníkov nové začiatky i lúčenia. Napriek tomu (alebo aj práve preto) chceme budovať také prostredie, v ktorom by všetci zainteresovaní (vychovávatelia, rodiny žiakov i žiaci samotní, učitelia, zamestnanci školskej jedálne, upratovačky, školník, pracovníci ekonomického úseku, ...) mali možnosť vzájomne spolupracovať a vytvárať atmosféru potrebnú pre pokojný a zmysluplný život.

Školský internát sa nachádza v susedstve dvoch katolíckych škôl. Vlastne je ich neoddeliteľnou súčasťou. Ide o Pedagogickú a sociálnu akadémiu sv. Márie Goretti v Čadci pri ktorej bol zriadený a okrem nej spoločné priestory zdieľa aj Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi. Zriadovateľom oboch bol v rokoch 1991 a 1992 (v tomto roku bol zriadený i náš internát) Biskupský úrad v Nitre. So vznikom novej - Žilinskej diecézy sme prirodzene prešli pod jej správu.  Snahou teda je, aby výchova prebiehala v katolíckom duchu a bezprostredným cieľom výchovy (ale i vzdelávania) je viesť mladého človeka k mravnosti, zodpovednosti, k láske a k pomoci blížnemu. Výchova teda využíva kresťanské zásady, prehlbuje u žiakov cit pre spravodlivosť, tolerantnosť, porozumenie a vzájomnú lásku.

O tieto hodnoty sa usilujeme aj v našich školách v študijných odboroch, ktoré sú smerodajné nielen u nás, ale i v celej EU. Koncepciu štúdia a výchovy chceme rozvíjať v súlade s požiadavkami doby, v zmysle štátneho vzdelávacieho programu a inšpirovať sa skúsenosťami slovenských a európskych škôl s podobným zameraním.

Podrobnejšiu charakteristiku nájdete v časti "DOKUMENTY" (viď. hlavné menu resp.  mapu stránok ).


ZRIAĎOVATEĽ:    Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Mariánske námestie 23, 010 01  Žilina


Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o p rijatie do šk. int. [143,98 kB - PDF | RTF - 40,38 kB]

Potvrdenie o bezinfekčnosti [PDF - 121,7 kB]

Toxikologické vyšetrenie [PDF - 126,2 kB]

Ďalšie súbory nájdete na podstránke "Dokumenty".


História projektu

Táto samostatná webová stránka bola zriadená v úvode šk. roka 2011/12. Dovtedy bola súčasťou webových stránok škôl, v susedstve ktorých sa šk. internát nachádza (pozri  https:// pasaca.edupage.org   alebo https://szsfaca.edupage.org).    

Obe školy (t.j. PaSA sv. M. Goretti a SZŠ sv. Fr. z Assisi) si na prelome rokov 2011/2012 pripomínajú 20 rokov existencie. Tento projekt je zároveň skromným príspevkom k uvedenej udalosti.

Veríme, že vďaka všetkým podporovateľom a spolutvorcom (informatici školy, vychovávatelia, žiaci, vedenie spomínaných inštitúcií, ...) bude náš (a takto vlastne i Váš) internát naďalej a čoraz lepšie plniť svoje poslanie.

Ďakujeme za Vašu priazeň.


Naši užívatelia

Jednym z hlavných zámerov pri tvorbe tohoto projektu bolo poskytnúť prvotné informácie a uľahčenie vzájomnej komunikácie medzi nami, ubytovanými a ich zákonnými zástupcami. Taktiež chceme osloviť aj budúcich záujemcov o naše služby. Postupným zverejňovaním všetkych súvisiacich informácií zo života školského internátu a aktualizáciou fotoalbumov ich chceme zároveň motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.


Kontakt

Školský internát ako súčasť PaSA sv. Márie Goretti

Horná 137
022 01 Čadca


041/ 431 25 26
0911 912 393
0917 350 149Novinky

02.02.2013 14:38

Aktualizácia základných dokumentov

Na podstránke...

Celý článok

—————

05.09.2011 22:31

Informácie pre návštevníkov

Hoci naša stránka...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Kalendár akcií

28.06.2012 00:00

Aktivity v šk. roku: 2012/2013

Počas školského roka 2012/2013 pripravujeme tieto aktivity: (podobné a viaceré už i tradičné...

Celý článok

—————


Klikajte zodpovedne.sk

O nás

/album/fotogaleria-o-nas/viz2-pasa-upr-jpg/

—————

/album/fotogaleria-o-nas/viz3-pasa-upr-jpg/

——————————