Dokumenty / Oznamy

Na tomto mieste postupne nájdete základné aktuálne informácie (viď. nižšie aj charakteristiku internátu) a hlavné dokumenty súvisiace s ubytovaním v našom školskom internáte t.j. napr. Žiadosť o prijatie do šk. internátu s príslušnými potvrdeniami (o bezinfekčnosti, súhlas s toxikologickým vyšetrením), kapacita, ceny nájomného a stravného (pozri upozornenie rodičom), školský poriadok školského internátu (ŠPŠI) a z neho vyplývajúci ubytovací resp. denný poriadok (harmonogram dňa - režim dňa) - pozri čl. 9 (Vnútorná organizácia dňa v ŠI), výchovný plán, fotografie priestorov pozri aj fotogaléria a fotoalbum " My " na úvodnej stránke), záverečné správy [PDF - 159,1 kB] - pozri aj "aktivity v danom šk. roku" zverejnené na susednej podstránke (KALENDÁR AKCIÍ) a pod.:

 Školský poriadok školského internátu  [PDF - 276,66 kB]

  Denný poriadok    - režim dňa [PDF - 304,69 kB], Upozornenie rodičom  [PDF - 134,9 kB]

 Žiadosť o prijatie do šk. internátu   [PDF - 143,98 kB, RTF - 40,38  kB], Potvrdenie o bezinfekčnosti  [PDF - 121,7 kB], Toxikologické vyšetrenie  [PDF - 126,2 kB], ...

 

Charakteristika školského internátu

Dňa 8. októbra 1992 bol zriadený Biskupským úradom v Nitre Domov mládeže pri Dievčenskej odbornej škole Matky Terezy v Čadci (pôvodný názov PaSA sv. Márie Goretti). Bol umiestnený v priestoroch „Mogetu“ – Horelica, v prímestskej časti Čadce, kde sme boli v podnájme.

Žiačky, ktoré boli ubytované v Domove mládeže na Horelici, museli denne chodiť do školy 3 km peši alebo mestskou dopravou. Zložité podmienky boli aj na izbách, kde bolo ubytovaných aj po 8 žiačok. Napriek ťažkým podmienkam, ktoré žiačky s vychovávateľkami mali, vládla vzájomná súdržnosť a pohoda. Aj táto situácia podnietila zainteresovaných, aby sa postavil nový domov mládeže v blízkosti školy. To sa napokon podarilo zrealizovať a dňa 1. 9. 2007 sme sa presťahovali na Hornú ulicu do novopostavených priestorov v rámci školy.

Školský internát ako súčasť  Pedagogickej a sociálnej akadémie sv.  Márie Goretti  (v jej priestoroch sídli aj Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi) je pre žiakov stredných škôl.  V súčasnosti poskytuje výchovu a vzdelávanie i ubytovanie pre 47 žiakov. Ubytovacia kapacita internátu je 50 miest a ubytovaní sú rozdelení na dve výchovné skupiny. Zároveň školský internát tvorí vstup do spomínanej školy. Je to spôsobené tým, že spoločná chodba vytvára prepojenie medzi ním a školou. Umiestnenie budovy školského internátu je výhodné, čo sa týka blízkosti centra mesta, od ktorého je vzdialený 500 m. Veľkou výhodou pre žiakov je aj kontakt s ľuďmi, ktorí sú obyvateľmi v okolí školského internátu a sú našimi susedmi. Atmosféra vzájomných medziľudských vzťahov a pomoci je dobrým výchovným prostriedkom pre žiačky školy a školského internátu.

V budove máme 15 izieb, jednu väčšiu a jednu menšiu študovňu, ktorej súčasťou sú počítače pripojené na internet, jednu spoločenskú miestnosť, kuchynku a klubovňu.

Vďaka umiestneniu školský internát využíva i školskú kaplnku, knižnicu, telocvičňu, učebne s klavírom, školskú jedáleň a bufet. Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti máme k dispozícii didaktickú techniku, počítače, digitálny fotoaparát, videokameru, školskú tlačiareň, kopírovacie stroje, telovýchovné náradie, odbornú a náboženskú literatúru, časopisy a hudobné nástroje.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa internátu. Konkrétna výška príspevku je uvedená v rozhodnutí riaditeľa internátu na príslušný školský rok.

V internáte sú ubytovaní žiaci PaSA, SZŠ a bilingválneho gymnázia. Pochádzajú z oblasti Kysúc, Žiliny, Bytče, Považskej Bystrice, Oravy.

Prijímanie žiakov na nasledujúci školský rok realizujeme v období po prijímacích skúškach v jednotlivých stredných školách a podľa voľných miest aj v priebehu nasledujúceho školského roka. Hlavným kritériom pre prijímanie žiakov je ubytovacia kapacita internátu.

Pre počet ubytovaných máme tri vychovávateľky a jednu pomocnú vychovávateľku.

V internáte pôsobí aj duchovný otec školy, ktorý sa zo žiačkami každé dva týždne pravidelne stretáva so zameraním na duchovný program. Buď sú to stretnutia v školskej kaplnke na svätej omši alebo ide o osobný rozhovor, či prijatie sviatosti zmierenia. Niekedy ide aj o turistické prechádzky po okolí. A vždy prinesie žiakom aj niečo pod zub ( :-).

Medzi hlavné úlohy v našej výchovno-vzdelávacej činnosti patrí:

  • systémovo uplatňovať tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, s uplatňovaním kresťanských hodnôt, v centre pozornosti ktorého je žiak - jeho potreby a záujmy primerane k vedeniu zodpovednosti pre svoj rozvoj osobnosti,
  • zvyšovať záujem o organizované pravidelné záujmové činnosti v školskom internáte,
  • dodržiavať práva dieťaťa pri rešpektovaní vnútorného poriadku školského internátu,
  • viesť žiakov v duchu kresťanskej viery k rozvoju osobnosti s pohľadom na pozitívne ľudské hodnoty,
  • podieľať sa na programe boja proti drogám a ich šíreniu v prostredí, v ktorom žijeme,
  • realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného prostredia žiaka uplatňovať pozitívnu komunikáciu s rodinou žiaka v prospech jeho výchovy,
  • klásť dôraz na dodržiavanie denného poriadku a disciplinárnych pokynov školského internátu,
  • sústrediť pozornosť na kultúrny, estetický rozvoj,
  • uplatňovať všetky zložky výchovno-vzdelávacieho programu v praxi.

Vedúca výchovy: Mgr. Valéria Jarinkovičová


Kontakt

Školský internát ako súčasť PaSA sv. Márie Goretti

Horná 137
022 01 Čadca


041/ 431 25 26
0911 912 393
0917 350 149Novinky

02.02.2013 14:38

Aktualizácia základných dokumentov

Na podstránke...

Celý článok

—————

05.09.2011 22:31

Informácie pre návštevníkov

Hoci naša stránka...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Kalendár akcií

28.06.2012 00:00

Aktivity v šk. roku: 2012/2013

Počas školského roka 2012/2013 pripravujeme tieto aktivity: (podobné a viaceré už i tradičné...

Celý článok

—————


Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o p rijatie do šk. int. [143,98 kB - PDF | RTF - 40,38 kB]

Potvrdenie o bezinfekčnosti [PDF - 121,7 kB]

Toxikologické vyšetrenie [PDF - 126,2 kB]

Ďalšie súbory nájdete na podstránke "Dokumenty".


Klikajte zodpovedne.sk